ភាសា

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ឥលូវនេះ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសំុពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុបាននៅតាមសាខាមួយចំនួនរបស់ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង គ្រឺះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ។

អានបន្ថែម

របាយការណ៍​ឥណទាន

បច្ចុប្បន្ន លោក លោកស្រី អាចធ្វើការ​ស្នើសុំ​រ​បាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន នៅ ​ការិយាល័យ​​ឥណទាន​កម្ពុជា​ ឬ្ ស្ថាប័នដៃគូសហការរបស់ស៊ីប៊ីស៊ីបាន។

អានបន្ថែម

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខគេ ក្នុងការ​ផ្តល់នូវ​សេវា​ព័ត៌​មាន​​ហិរញ្ញវត្ថុ ឧបករណ៍​វិភាគ​ទិន្នន័យ និង របាយការណ៍​ឥណទាន ទៅ​ដល់​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

អានបន្ថែម

ដំណោះ​ស្រាយ​អាជីវ​កម្ម

ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា បាន​បង្កើត​នូវដំណោះ​ស្រាយ​អាជីវកម្ម ចំនួន ៦ ប្រភេទ ដែលអាច​ជួយ​សម្រួល ដល់​អាជីវ​កម្ម​របស់​សមាជិក​របស់យើង។

អានបន្ថែម

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍ថា ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា(ស៊ីប៊ីស៊ី) គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគំរូនៃការិយាល័យឥណទានមួយដែលល្អជាងគេ​ នៅក្នុង​តំបន់។ ក្រុមការងាររបស់យើងបានបន្តបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីជួយដល់ស្ថាប័នផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ និង កាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន តាមរយៈដំណោះស្រាយអាជីវកម្មរបស់យើង។

អានបន្ថែម

ផលិតផល និង​សេវា​កម្ម

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទាន គឺជា​របាយការណ៍ ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ គឺជាលេខតំណាងអោយខ្មែរ ស្ករ ដែលសង្ខេបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ ឥណទានទៅជាលេខតំណាងមួយ។

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ គឺជាទម្រង់របាយការណ៍ online ដែលអនុញ្ញាតអោយសមាជិកទាំងអស់ អាចត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទៅលើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ពួកគេ ដោយប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​វិស័យទាំងមូល។

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន គឺជាសេវាដែលផ្តល់របាយការណ៍ភ្លាមៗ ដល់សមាជិកទាំងអស់...

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន គឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយសមាជិកទាំងអស់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន របស់អតិថិជនទាំងអស់...

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ គឺជាដំណោះស្រាយនៃការវិភាគទិន្នន័យ ដែលបង្កើតឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

លោកអ្នក អាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ តាមរយៈ អ៊ីមែល ​លេខទូរស័ព្ទ ឬចុចនៅខាងក្រោម

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ឥណទាន
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យ សម្រាប់អ្នកផ្តល់កម្ចី និង កាត់បន្ថយចំនួនឥណទានមិនដំណើរការ
  • ចែករំលែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានឥណទាន ដើម្បីធានាមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំជាន់គ្នា ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់កម្ចី
  • អាចណែនាំផលិតផលថ្មីៗ ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការអតិថិជន តាមរយៈប្រវត្តិអតិថិជន ក្នុងរបាយការណ៍ឥណទាន

អានបន្ថែម

សមាជិក ស៊ីប៊ីស៊ី

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ការិយាល័យ​ឥណទាន​ មានសមាជិក​ចំនួនជាង ១៣០ រួមមានធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និងប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ