ភាសា

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខគេ​ ក្នុងការផ្តល់​នូវសេវា​ព័ត៌មានហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ឧបក​រណ៍​​វិភាគ​​​ទិន្នន័យ និង របាយការណ៍​​ឥណទាន​ទៅដល់​សា្ថប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​ នៅក្នុង​ប្រទេស​​កម្ពុជា។ ការិយាល័យឥណទាន​​កម្ពុជា ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរការ​​នៅឆ្នាំ២០១២ ជាមួយ​សមាជិក​​៥១ស្ថាប័ន  ហើយ​​មកដល់​ពេលនេះ​​​មានសមាជិក​​ រហូតដល់​ជាង​១៣០​ស្ថាប័ន ដោយ​រួមមាន​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និង ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ។ ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា ប្រតិបត្តិការ​​ក្រោម​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​​ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា។

ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា ​ជួយដល់អតិថិជន​​ជាសមាជិក​​ទាំងអស់ ​ក្នុងការគ្រប់គ្រង​​ហានិភ័យ និង ធ្វើការ​​សម្រេចចិត្ត​បានឆាប់​រហ័ស។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់​​ផលិតផល ​​ឧបករណ៍របាយ​ការណ៍​​ឥណទាន យើងជម្រុញ​​ការយល់​ដឹង​ពី​អតិថិជន​ទូទៅ ទីផ្សារ និង សេដ្ឋកិច្ច។ យើង​ជួយ​ស្ថាប័ន​​ជា​សមាជិក ក្នុងការស្វែងយល់​ពីអតិថិជន​របស់ស្ថាប័ន​នោះ និង កសាង​​ទំនាក់​​ទំនង​​កាន់តែ​​ប្រសើរ​​ជាមួយ​​អតិថិជន។

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ​ត្រូវការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ដែលអាច​ធ្វើការជាក្រុម ហើយប្រើប្រាស់​ជំនាញ​​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​បំពេញ​​​ការងារ និងជួយ​អោយ​ក្រុមហ៊ុនរីក​ចម្រើន។ ការិយា​ល័យ​ឥណទាន​​កម្ពុជា ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​​អត្ថប្រយោជន៍​​​ប្រកួត​​ប្រជែង​ ដោយ​​ផ្អែក​លើ​ស្នា​ដៃការងារ និង ការបណ្តុះ​បណ្តាល​​ជំនាញ​ដល់​បុគ្គលិក​​របស់យើង។

Client Acquisition Executive (Full-Time)

Published Date: February 13, 2020 Close Date: February 29, 2020

The Client Acquisition Executive is responsible for initiating, developing and managing strong relationships with businesses (B2B) leading to successful uptake and sales of data reporting and analytics solutions offered by CBC to support business decision-making.

Read more

Research and Outreach Associate (Intern) (Full-Time)

Published Date: February 6, 2020 Close Date: February 29, 2020

The Intern will be an integral member of the Research and Development Team working closely with the Head of Research and Development and the Product Manager. This is an exciting opportunity to gain insights into the work of the first credit bureau in Cambodia. The Research and Outreach Intern will play an active role in contributing to creating and disseminating knowledge to improve business information analytics in the Cambodian economy. There will also be opportunities to engage with external stakeholders in the financial industry and public sector.

Read more

Business Intelligence (BI) Analyst (Full-Time)

Published Date: January 22, 2020 Close Date: February 14, 2020

The Business Intelligence (BI) Analyst is responsible for Analytic Report development and be advanced in using Business Intelligence tool such as Tableau, SSRS and Excel. He/she initiates in developing automation process to improve reports production and ensure data accuracy on the reports produced. He/she works closely with Research and Business team to define analytic solutions to fit the market demands.

Read more

Business Development Manager (Full-Time)

Published Date: January 8, 2020 Close Date: February 14, 2020

Business Development Manager (BDM) is specialized in development of the client portfolio with competencies in soliciting, negotiating, underwriting and coordinating with customers in compliance with the company strategy. The position of BDM actively promotes CBC business through acquisitions, maintaining good customer relations, attaining established business goals, close business deals through active participation in sales management. Persons involved in business development must in depth of market knowledge, and identify business opportunities to propose new solutions/initiatives that fits its evolution.

Read more

Senior Application Development Officer (Full-Time)

Published Date: January 8, 2020 Close Date: February 14, 2020

The Senior Application Development Officer is responsible to develop application and administer on Core System. Evaluates existing applications and associated integrations to determine technical changes and improvements. Sets and implements policies and procedures related to application quality standards and testing. Collaborates with IT team members and business steering teams to prioritize projects, tasks and user requests.

Read more

Senior IT Audit Officer (Full-Time)

Published Date: January 8, 2020 Close Date: February 14, 2020

This job holder will assess internal control system, policies and procedures and IT applications to ensure that the integrated internal control framework is well designed; execute IT audit program for audit task to ensure the smooth and successful completion of the mission and the accurate reporting of all identified risks.

Read more

Marketing Intern (Full-Time)

Published Date: January 8, 2020 Close Date: February 14, 2020

Marketing Intern is responsible for handling marketing tasks such as working with suppliers on producing marketing materials, arranging the marketing logistic for the company events, prepare some reports…etc, which help him/her learning, practicing, and sharping to be marketing person.

Read more