ភាសា

ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី​ (ស៊ីប៊ីស៊ី) គឺជាក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខគេ​ ក្នុងការផ្តល់​នូវសេវា​ព័ត៌មានហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ឧបក​រណ៍​​វិភាគ​​​ទិន្នន័យ និង របាយការណ៍​​ឥណទាន​ទៅដល់​សា្ថប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​ នៅក្នុង​ប្រទេស​​កម្ពុជា។ ការិយាល័យឥណទាន​​កម្ពុជា ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរការ​​នៅឆ្នាំ២០១២ ជាមួយ​សមាជិក​​៥១ស្ថាប័ន  ហើយ​​មកដល់​ពេលនេះ​​​មានសមាជិក​​ រហូតដល់​ជាង​១៣០​ស្ថាប័ន ដោយ​រួមមាន​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និង ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ។ ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា ប្រតិបត្តិការ​​ក្រោម​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​​ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា។

ស៊ីប៊ីស៊ី ​ជួយដល់អតិថិជន​​ជាសមាជិក​​ទាំងអស់ ​ក្នុងការគ្រប់គ្រង​​ហានិភ័យ និង ធ្វើការ​​សម្រេចចិត្ត​បានឆាប់​រហ័ស។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់​​ផលិតផល ​​ឧបករណ៍របាយ​ការណ៍​​ឥណទាន យើងជម្រុញ​​ការយល់​ដឹង​ពី​អតិថិជន​ទូទៅ ទីផ្សារ និង សេដ្ឋកិច្ច។ យើង​ជួយ​ស្ថាប័ន​​ជា​សមាជិក ក្នុងការស្វែងយល់​ពីអតិថិជន​របស់ស្ថាប័ន​នោះ និង កសាង​​ទំនាក់​​ទំនង​​កាន់តែ​​ប្រសើរ​​ជាមួយ​​អតិថិជន។

ស៊ីប៊ីស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ដែលអាច​ធ្វើការជាក្រុម ហើយប្រើប្រាស់​ជំនាញ​​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​បំពេញ​​​ការងារ និងជួយ​អោយ​ក្រុមហ៊ុនរីក​ចម្រើន។ ការិយា​ល័យ​ឥណទាន​​កម្ពុជា ​ផ្តល់​ជូន​នូវ​​អត្ថប្រយោជន៍​​​ប្រកួត​​ប្រជែង​ ដោយ​​ផ្អែក​លើ​ស្នា​ដៃការងារ និង ការបណ្តុះ​បណ្តាល​​ជំនាញ​ដល់​បុគ្គលិក​​របស់យើង។

Finance Intern (Full Time)

Published Date: September 1, 2021 Close Date: September 15, 2021

The Finance Intern is responsible for booking transactions in the system, Account payable, account receivable, fixed asset, handle petty cash and filing documents. Additional tasks will be assigned by supervisor/finance manager.

Read more

Senior Application Development Officer (Full Time)

Published Date: June 25, 2021 Close Date: July 9, 2021

The Senior Application Development Officer is responsible to develop application and administer on Core Bureau Stream. Evaluates existing applications and associated integrations to determine technical changes and improvements. Sets and implements policies and procedures related to application quality standards and testing. Collaborates with IT team members and business steering teams to prioritize projects, tasks and user requests.

Read more

Partnerships and Outreach Assistant Manager (Full Time)

Published Date: June 20, 2021 Close Date: July 15, 2021

The Partnerships and Outreach Assistant Manager will play an important role in the R&D team of CBC to develop and strengthen economy-wide partnerships of CBC to create a sustainable ecosystem to promote credit risk management, enhance financial inclusion and strengthen the positioning of CBC as a key financial infrastructure promoting data-driven decision-making. Such ecosystem collaborations will also be instrumental to effectively implement the product roadmap of CBC. The successful candidate will also plan and implement outreach virtual and in-person events and conferences in coordination with product, research and digital marketing teams to build and maintain highest levels of trust and recognition for CBC as a key ecosystem enabler among existing and potential partners and stakeholders. In this role, s/he will closely work with financial institutions, businesses, development partners, industry associations and government agencies.

Read more

MIS Officer (Full-Time)

Published Date: July 21, 2021 Close Date: July 31, 2021

Management Information System Officer (MIS Officer) is working to ensure data quality, consistency and completeness. He/she assists in developing rules and validation in data fields to comply with business requirement, developing new tool or application for monitoring data upload from members, compare data with CMA, NBC and members. He/she is a support person to operation team for data manipulation and extraction.

Read more

Customer Support Officer (Full-Time)

Published Date: August 26, 2021 Close Date: September 15, 2021

The job holder is represented as the first line contact for both internal and external customer of Credit Bureau Cambodia (CBC) by providing an effective customer service to improve the customer satisfaction and experiences with CBC products and services.

Read more