ភាសា

គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង របស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។ នៅពេលដែលអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមរីកចម្រើន យើងបានបង្កើតនូវគណៈគ្រប់គ្រងដែលពោរពេញដោយថាមពលនិងភាពរឹងមាំដែលអាចប្រតិបត្តិការបានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ វាបានផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក និង ការចូលរួមរបស់ពួកគេដែលនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា និង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក អ៊ាន់ ពលី

លោក អ៊ាន់ ពលី

នាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ខុម ច័ន្ទតារា

លោក ខុម ច័ន្ទតារា

នាយកផ្នែក​ប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ រស្មី

លោកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ រស្មី

នាយិកាអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

លោក PRADHAN Prashanta

លោក PRADHAN Prashanta

នាយកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

លោកស្រី ប៉ុន បញ្ញាវត្តី

លោកស្រី ប៉ុន បញ្ញាវត្តី

នាយិកា ផ្នែកវិភាគទិន្នន័យ

លោក ផៃ សុផល

លោក ផៃ សុផល

នាយករងសេវាអតិថិជន

លោក ច្រឹក សុធា

លោក ច្រឹក សុធា

នាយកហានិភ័យ និង ប្រតិបត្តិតាម

កញ្ញា លាង​ សូលីដា

កញ្ញា លាង​ សូលីដា

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អ្នកស្រី គា សៅវ៉ារិន

អ្នកស្រី គា សៅវ៉ារិន

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ