ភាសា

គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង របស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា។ នៅពេលដែលអាជីវកម្មចាប់ផ្តើមរីកចម្រើន យើងបានបង្កើតនូវគណៈគ្រប់គ្រងដែលពោរពេញដោយថាមពលនិងភាពរឹងមាំដែលអាចប្រតិបត្តិការបានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ វាបានផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក និង ការចូលរួមរបស់ពួកគេដែលនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា និង វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក ច្រឹក សុធា

លោក ច្រឹក សុធា

នាយកហានិភ័យ និង ប្រតិបត្តិតាម

លោក​ស្រី​ ហួន លីដា

លោក​ស្រី​ ហួន លីដា

នាយិកា​ប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ រស្មី

លោកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ រស្មី

នាយិកាអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

លោកស្រី ប៉ុន បញ្ញាវត្តី

លោកស្រី ប៉ុន បញ្ញាវត្តី

ប្រធានផ្នែកវិភាគទិន្នន័យជាន់ខ្ពស់

លោក​ស្រី សៅ សុគន្ធាភក្តី

លោក​ស្រី សៅ សុគន្ធាភក្តី

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស

លោក អ៊ាន់ ពលី

លោក អ៊ាន់ ពលី

នាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក​ ឈាង វិសាល

លោក​ ឈាង វិសាល

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

កញ្ញា លាង​ សូលីដា

កញ្ញា លាង​ សូលីដា

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង