ភាសា

បែបបទទំនាក់ទំនង

សូមបញ្ចូលសាររបស់លោកអ្នក ក្នុងប្រអប់សារខាងក្រោម រួចចុចបញ្ជូន។ ក្រុមការងាររបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា នឹង ពិនិត្យមើល ហើយទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញ។ សូមអរគុណ!