ភាសា

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ក្រៅ​ពីដំណោះ​​ស្រាយ​​ដែល​មាន​​លក្ខណៈ​​ស្តង់ដា ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា​ បានផ្តល់ជូននូវ​សេវា​កម្ម​​វិភាគ​​ទិន្នន័យ​​យ៉ាងល្អិតល្អន់​​មួយផ្សេងទៀត ស្របតាម​តម្រូវការ​អតិថិជន​ដែលហៅថា “ដំណោះ​ស្រាយ​ទិន្នន័យ​​តាម​តម្រូវការ” ។

ខាងក្រោមនេះ​ជាការវិភាគទិន្នន័យ​តាមតម្រូវការខ្លះៗដែលយើងអាចផ្តល់ជូន​

  • ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ​ដើម្បី​ពង្រីក​សាខា​ប្រតិបត្តិការ
  • ការវិភាគទីផ្សារឥណទានយានយន្ត
  • ការវិភាគទីផ្សារអាជីវកម្មខ្នាតតូច
  • ការវិភាគទីផ្សារ​ឥណទាន​មានទ្រព្យបញ្ចាំ
  • ការវិភាគទីផ្សារ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ គឺជាលេខតំណាងអោយខ្មែរ ស្ករ ដែលសង្ខេបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ ឥណទានទៅជាលេខតំណាងមួយ។

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន គឺជា​របាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ គឺជាទម្រង់របាយការណ៍ online ដែលអនុញ្ញាតអោយសមាជិកទាំងអស់ អាចត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទៅលើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ពួកគេ ដោយប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​វិស័យទាំងមូល។

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន គឺជាសេវាដែលផ្តល់របាយការណ៍ភ្លាមៗ ដល់សមាជិកទាំងអស់...

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន គឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយសមាជិកទាំងអស់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន របស់អតិថិជនទាំងអស់...