ភាសា

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ក្រៅ​ពីដំណោះ​​ស្រាយ​​ដែល​មាន​​លក្ខណៈ​​ស្តង់ដា ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា​ បានផ្តល់ជូននូវ​សេវា​កម្ម​​វិភាគ​​ទិន្នន័យ​​យ៉ាងល្អិតល្អន់​​មួយផ្សេងទៀត ស្របតាម​តម្រូវការ​អតិថិជន​ដែលហៅថា “ដំណោះ​ស្រាយ​ទិន្នន័យ​​តាម​តម្រូវការ” ។

ខាងក្រោមនេះ​ជាការវិភាគទិន្នន័យ​តាមតម្រូវការខ្លះៗដែលយើងអាចផ្តល់ជូន​

  • ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ​ដើម្បី​ពង្រីក​សាខា​ប្រតិបត្តិការ
  • ការវិភាគទីផ្សារឥណទានយានយន្ត
  • ការវិភាគទីផ្សារអាជីវកម្មខ្នាតតូច
  • ការវិភាគទីផ្សារ​ឥណទាន​មានទ្រព្យបញ្ចាំ
  • ការវិភាគទីផ្សារ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ឥណទានក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ឥណទានក្រុមហ៊ុន

របាយការណ៍ឥណទានក្រុមហ៊ុនគឺជាកំណត់ត្រានៃប្រវត្តិនៃការទូទាត់ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន (នីតិបុគ្គល)ទៅកាន់ធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ គឺជាលេខតំណាងអោយខ្មែរ ស្ករ ដែលសង្ខេបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ ឥណទានទៅជាលេខតំណាងមួយ។

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន គឺជា​របាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យគឺជាទម្រង់របាយការណ៍ឆ្លាតវៃមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកទាំងអស់ អាចត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យទាំងមូល។

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន គឺជាសេវាដែលផ្តល់របាយការណ៍ភ្លាមៗ ដល់សមាជិកទាំងអស់...

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន គឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយសមាជិកទាំងអស់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន របស់អតិថិជនទាំងអស់...