ភាសា

សេវាវិភាគទិន្នន័យ

សេវាវិភាគទិន្នន័យ គឺជាទម្រង់របាយការណ៍ online ដែលអនុញ្ញាតអោយសមាជិកទាំងអស់អាចត្រួតពិនិត្យ យ៉ាងច្បាស់​លាស់​ទៅលើ​ប្រតិបត្តិការ​របស់ពួកគេ ដោយប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​វិស័យទាំងមូល។ របាយការណ៍នេះ មាន៣ផ្នែកធំៗ៖

  • ការតាមដានលទ្ធផល​របស់​វិស័យ​ទាំងមូលៈ ការវិភាគអំពីលទ្ធផលរបស់ស្ថាប័នរបស់អ្នក នៅក្នុងកម្រិតស្ថាប័ន ដោយ​ប្រៀបធៀប​នឹងវិស័យ​ទាំងមូល។
  • ការតាមដានលទ្ធផល​របស់​ផលិតផលៈ ការវិភាគពី​លទ្ធផលរបស់​ស្ថាប័ន​របស់អ្នក នៅក្នុងកម្រិតផលិតផល ដោយ​ប្រៀបធៀប​នឹង​វិស័យទាំងមូល។
  • ការតាមដានអតិថិជនស្មោះត្រង់ៈ ការវិភាគអំពីលទ្ធផល នៃការលក់ឥណទានធៀបនឹង វិស័យទាំងមូល

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • ងាយស្រួល ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ​សកម្មភាព​របស់ស្ថាប័ន​ធៀបនឹង វិស័យទាំងមូល
  • ដឹងពីកម្រិត នៃអតិថិជនស្មោះត្រង់
  • ដឹងលម្អិត ពីប្រភេទផលិតផល​ធៀបនឹង វិស័យទាំងមូល
ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ

ខេ ស្ករ គឺជាលេខតំណាងអោយខ្មែរ ស្ករ ដែលសង្ខេបនូវព័ត៌មានទាំងអស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ ឥណទានទៅជាលេខតំណាងមួយ។

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន

របាយការណ៍ឥណទានអតិថិជន គឺជា​របាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន

សេវាតាមដានឥណទាន គឺជាសេវាដែលផ្តល់របាយការណ៍ភ្លាមៗ ដល់សមាជិកទាំងអស់...

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន

សេវាត្រួតពិនិត្យឥណទាន គឺជាដំណោះស្រាយដែលជួយសមាជិកទាំងអស់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទាន របស់អតិថិជនទាំងអស់...

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ

ដំណោះស្រាយទិន្នន័យ តាមតម្រូវការ គឺជាដំណោះស្រាយនៃការវិភាគទិន្នន័យ ដែលបង្កើតឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។