ភាសា

វីឌីអូ

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ចង់អោយសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកស្ថិត​ក្នុងការ​ចងចាំ ហើយ​គ្រប់​គ្នា​អាច​ស្វែងរក ពីសម្មភាពទាំងនោះ នៅពេលណាក៏បាន។ ដូច្នេះហើយ យើងបាន​ចងក្រង​នូវ​វីឌីអូ​សកម្មភាព​របស់​យើង ដូចជា សិក្ខាសាលា បទសំភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និង ព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀត នៅទីនេះ។ សូម​ជ្រើស​រើស​វីឌីអូ​ណាមួយ​ខាងក្រោមនេះ ដើម្បីមើលពីសកម្មភាពរបស់យើង។