ភាសា

របៀបចុះឈ្មោះជាសមាជិក

ដោយផ្អែកលើប្រកាស អំពីការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន គ្រប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា យ៉ាងយូរ ៣ ខែ បន្ទាប់ពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី​ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។

ដើម្បីដាក់ពាក្យ​សុំចូល​ជាសមាជិក លោក​អ្នក​ចាំបាច់ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​​ទំនង​មកកាន់​ការិយាល័យ​ឥណទានកម្ពុជា​​ តាមរយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ឬ​បែបបទ​ទំនាក់​ទំនង​នៅ​ខាង​ក្រោម។

ក្រុមរបស់យើងនឹងទាក់ទង លោក​អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែម និងចេញលិខិតសមាជិកភាពជូន​។ យើងនឹង​ធ្វើវគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ស្តីពីការ​ដាក់​បញ្ចូល​របាយ​ការណ៍​ឥណ​ទាន​​សម្រាប់​​ស្ថាប័ន​​របស់​ លោកអ្នក​បន្ទាប់​​ពីការដាក់​ពាក្យ​សុំចូល​ជា​សមាជិក​ត្រូវបានយល់ព្រម​។

ការដាក់ពាក្យសម្រាប់សមាជិក