ភាសា

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍ថា ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា(ស៊ីប៊ីស៊ី) គឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគំរូនៃការិយាល័យឥណទានមួយដែលល្អជាងគេ​ នៅក្នុង​តំបន់។ ក្រុមការងាររបស់យើងបានបន្តបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីជួយដល់ស្ថាប័នផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ និង កាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន តាមរយៈដំណោះស្រាយអាជីវកម្មរបស់យើង។

ការិយាល័យឥណទានគឺជាគម្រោងថ្នាក់ជាតិដែលចូលរួមក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងភាពទាក់ទាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈការគំាទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្ថាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ ​និងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បានអនុញ្ញាតអោយប្រទេសកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្តីអំពី “ភាពងាយស្រួល ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច” ដែលជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់យើង។ ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការកត់សម្គាល់អំពីការវិវត្តសំខាន់ៗនៃអាជីវកម្មរបស់យើងក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយស៊ីប៊ីស៊ីនឹងបន្តកសាងភាពខ្លាំងរបស់យើង និង អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសហការ និង រីកចម្រើន ជាមួយអតិថិជននិងដៃគូរពាក់ព័ន្ធរបស់យើង។ មកដល់ឆ្នាំទី៦ នៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង ស៊ីប៊ីស៊ីបានបន្តដំណើរការជាមួយនឹងកំណើនរឹងមាំអមដោយសមិទ្ធិផលអាជីវកម្ម ដ៏ល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ បច្ចេកវិទ្យាគឺជាគន្លឹះចម្បងរបស់ការិយាល័យឥណទាន។​ យើងបន្តផ្តោតលើការធានានូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពទិន្នន័យតាមរយៈការវិនិយោគ ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។

គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៨  យើងមានសមាជិកចំនួន ១៥៧ស្ថាប័ន រាប់បញ្ចូលទាំងធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និងគ្រឹះស្ថាន ឥណទានជនបទ។ ចំនួនរបាយការណ៍ឥណទានដែលត្រូវបានស្នើសុំក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ បានកើនឡើងដល់ ៤.៧លានរបាយការណ៍ មានកំណើន ១៣.៥% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ចំនួនអតិថជនក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងមានប្រមាណ៥លាននាក់ ដែលស្មើនឹងជាង៥០%នៃ ចំនួនប្រជាជនសកម្មសរុប។ យើងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាយុទ្ធសាស្រ្ត លើការពេញចិត្តរបស់សមាជិក ដោយពង្រឹងអំណាចដើម្បីទាញយកបញ្ហាតាមរយៈវេទិកាគណៈកម្មាការសមាជិករបស់យើងដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានគាំទ្រដោយការប្តេជ្ញាចិត្ត របស់គណៈគ្រប់គ្រង ដើម្បីកែសម្រួលដំណើរការនិងសេវាកម្ម ហើយពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកអោយកាន់តែប្រសើរ។

នៅចុងឆ្នាំនេះផងដែរ យើងក៏បានណែនាំសេវាពិនិត្យសុខភាពសុខភាពដោយសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួនពីរដើម្បីពង្រីកបណ្តាញនិងជួយសម្រួលអោយអតិថិជន អាចស្នើសុំរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមសាខាដែលបានជ្រើសរើសនៃស្ថាប័នទាំងពីរ។ គម្រោងធំមួយទៀតដែលត្រូវកត់សម្គាល់ គឺប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មាន ឥណទានក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យនិងអាចដាក់ឱ្យដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៩។

យើងជឿផងដែរក្នុងការជំរុញកំណើននៃអាជីវកម្មរបស់យើងដោយបង្កើនការវិនិយោគទៅលើបុគ្កលិករបស់យើង។ យើងយល់ថាប្រសិនបើ បុគ្គលិករបស់យើងរីករាយនឹង ការងាររបស់ពួកគេ នោះពួកគេអាចផ្តល់សេវាដល់សមាជិករបស់យើងបានល្អប្រសើរនិងបង្កើតនូវស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ យើងបានណែនាំកម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពដល់បុគ្គលិករបស់យើង ហើយ យើងក៏បានកសាងវប្បធម៌នៃកំណើនជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអាជីវកម្មរបស់យើង។

ឆ្នាំ ២០១៨ គឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយទៀតសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការរីកចម្រើន ហើយស៊ីប៊ីស៊ី នឹងមានជំហររឹងមាំសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ យើងបានយល់ច្បាស់ពី គោលដៅរបស់យើង ហើយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់យើង ដែលជាអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ខ្ញុំមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំក្រុមការងារក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ យើងនឹងបន្តពង្រីកសមត្ថភាពរបស់យើងជាមួយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗ ជាច្រើនដើម្បីបង្កើតនូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្រសើរឡើងលើទីផ្សារដែលរួមចំណែកដល់ស្ថេរភាពនៃ កំណើនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយសម្រួលដល់ សមាជិករបស់យើងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់ពួកគេ។ យើងនឹងចាប់ផ្តើមរបៀបវារៈរបស់យើងស្តីពីការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទិន្នន័យ រួមទាំងទិន្នន័យវិស័យ សាធារណៈមួយចំនួន និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ។ យើងក៏នឹងធ្វើការប្រកាសដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានក្រុមហ៊ុន ការពង្រីកបន្ថែមនូវ ភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងប្រទេស និងណែនាំការត្រួតរបាយការណ៍ឥណទានបុគ្គលិកដល់សមាជិករបស់យើង។ បន្ថែមពីលើនេះ យើងក៏នឹង ពង្រីកបណ្តាញឌីជីធលរបស់យើងបន្ថែមទៀតរួមមាន កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ការទូទាត់ថ្លៃសេវាអនឡាន ដែលនឹងកពង្រីក បន្ថែមមុខងារថ្មីនិងផ្តល់ឱ្យសមាជិកនូវជម្រើសសេវាកម្ម ដោយខ្លួនឯងនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការណែនាំដ៏មានតម្លៃដែលផ្តល់ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងស្ថាប័ន ប្រតិករជាពិសេសធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ។ ខ្ញុំសូមសំដែងការកោតសរសើរ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សមាជិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង ចំពោះការជឿទុកចិត្ត និងការគាំទ្ររបស់អ្នក។ ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់យើងចំពោះការ ប្តេជ្ញាចិត្ត ការតស៊ូ និងភាពមុះមុតដើម្បី សម្រេចបានភាពជោគជ័យក្នុងក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ីស៊ី។

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ