ភាសា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ របស់ការិយាល័យឥណទាន ផ្តល់នូវព័ត៌មានមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន លទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ ទិន្នន័យរបាយការណ៍ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើសរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងខាងក្រោមនេះ៖