ភាសា

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌​មានរបស់​ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​បង្កើត​​ឡើង​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​​ជាឧបករណ៍​​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​សកម្មភាព​របស់​យើង និង ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ដទៃទៀត​ដល់ បុគ្គលិក​របស់​យើង សមាជិក អតិថិជន និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ក្នុង​ព្រឹត្តិប័ត្រ​នេះ មាន​មាតិកា​ជា​ច្រើន ដូចជា លទ្ធផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន ភាពជាអ្នក​ដឹកនាំ សមាជិកថ្មី និង របាយ​ការណ៍ថ្មីៗ​ជា​ច្រើនទៀត។ ប្រសិនបើលោក​អ្នកចាប់​អារម្មណ៍​ជាមួយ​ព្រឹ​ត្តិប័ត្រព័ត៌​មាន​របស់យើងខ្ញុំ​ សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះទទួលបាននូវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសរបស់យើ។

2017

កំពុងសាងសង់