ភាសា

របាយការណ៍ផ្សេងៗ

2020

2019

Impact Study on Credit Reporting in Cambodia

2018

Loan Situation Report 2018

2016

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពឥណទាន​នៅ​កម្ពុជា