ភាសា

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.acledabank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: acledabank@acledabank.com.kh
Fax: (855) 23 998 666 / (855) 23 430 555
Phone: (855) 23 430 555
Address: អគារលេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ABA

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ababank.com/
អ៊ីម៉ែល: info@ababank.com
Fax: (855) 23 225 333
Phone: (855) 23 225 333
Address: ផ្ទះលេខ​ ១៤៨ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខ័ណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាម សាខាកម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.agribank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: phongvbard@yahoo.com
Fax: (855) 23 223 770
Phone: (855) 23 223 750
Address: អគារលេខ ៣៦៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ J Trust Royal

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://jtrustroyal.com
Fax: (855) 23 221 309
Phone: (855) 23 999 000
Address: អគារលេខ ២០ អេហ្វអឺ-អឺសេរ៉ូ រុក្ខវិថីក្រមួនស កែងផ្លូវលេខ ៦៧ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.bangkokbank.com
អ៊ីម៉ែល: BBLCambodia@bangkokbank.com
Fax: (855) 23 224 429
Phone: (855) 23 224 404-9
Address: អគារ ៣៤៤ (ជាន់ទី១ & ២) មហាវិថី ម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.bidc.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@bidc.com.kh
Fax: (855) 23 220 511
Phone: (855) 23 210 044
Address: អាគារលេខ ៣៧០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារចិន លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.boc.cn/kh
អ៊ីម៉ែល: service.kh@bankofchina.com
Fax: (855) 23 988 880 / (855) 23 988 885
Phone: (855) 23 988 886
Address: វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី១-ជាន់ទី២​ អគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ​កែងផ្លូវ​អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ឥណ្ឌា សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.bankofindia.com
អ៊ីម៉ែល: boi.cambodia@bankofindia.co.in
Fax: (855) 23 219 354
Phone: (855) 23 219 108
Address: អគារអាយខុន លេខ ២១៦ ការិយាល័យ ៦៨ (ជាន់ផ្ទាល់ដី) មហាវិថីព្រះនរោត្ដម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.bkb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@bkb.com.kh
Phone: (855) 23 222 900
Address: អគារលេខ ៨៦-៨៨ ផ្លូវលេខ ៤១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ កសិកន

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៦។

អ៊ីម៉ែល: vichheka.k@kasikornbank.com
Phone: (855) 23 964 989
Address: ផ្ទះលេខ ៤៤៥, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៩៣), កែងផ្លូវ ២៣២, ភ្នំពេញថោវើ, ជាន់ទី ៣, ១២២៥៨ ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

សាខាធនាគារមីឈូហូវ អិលធីឌី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

Website: https://www.mizuhobank.com
Phone: (855) 23 964 490
Address: អាគារ Phnom Penh Tower ជាន់ទី១៣A, អគារលេខ 445 មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស (ផ្លូវ 93/232) សង្កាត់បឹងព្រលិតខណ្ឌ 7 មករារាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

Member of CBC since January, 2017

Website: https://www.bredcambodia.com
អ៊ីម៉ែល: contact@bredcambodia.com
Fax: (855) 23 999 222
Phone: (855) 23 999 222
Address: សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី ចំកាត់

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.cab.com.kh
អ៊ីម៉ែល: cab@cab.com.kh
Fax: (855) ​23 980 008
Phone: (855) 23 980 000
Address: ផ្ទះលេខ ៧៥ សេ-០៣៦ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ មេគង្គកម្ពុជា មហាជនទទួលខុសត្រូវមានកំរិត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: info@mekongbank.com
Fax: (855) 23 430 431
Phone: (855) 23 430 980
Address: អគារលេខ ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.cambodiapostbank.com
អ៊ីម៉ែល: info@cambodiapostbank.com
Fax: (855) 23 220 767
Phone: (855) 23 220 772 / (855) 23 220 773
Address: អគារលេខ ២៦៥-២៦៩ វីថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ccb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: ccbpp@online.com.kh
Fax: (855) 23 426 116
Phone: (855) 23 426 145
Address: អគារលេខ ២៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.campubank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: campuhoc@campubank.com.kh
Fax: (855) 23 222 887
Phone: (855) 23 214 111 / (855) 23 222 880
Address: អគារលេខ ២៣ រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ ១១៤) សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.canadiabank.com
អ៊ីម៉ែល: canadia@canadiabank.com.kh
Fax: (855) 23 427 064
Phone: (855) 23 868 222
Address: អគារលេខ ៣១៥ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សាជីវកម្មធនាគារកាថេយូណៃធីតចំកាត់

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.cathaybk.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@cathaybk.com.kh
Fax: (855) 23 212 121
Phone: (855) 23 211 211
Address: អគារលេខ ៦៨ វិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.chiefholdings.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@chiefholdings.com.kh
Fax: (855) 23 431 868
Phone: (855) 23 431 888
Address: វិមានកាណាឌីយ៉ា លេខ ៣១៥ ជាន់ទី ២០ ការិយាល័យទី ០១ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.cimbbank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@cimb.com.kh
Fax: (855) 23 988 099
Phone: (855) 23 988 388
Address: អគារលេខ ២០ អាបេ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ពាណិជ្ជទីមួយ សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.firstbank.com.tw
អ៊ីម៉ែល: fcbpp@online.com.kh
Fax: (855) 23 210 029
Phone: (855) 23 210 0268
Address: អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ftbbank.com
អ៊ីម៉ែល: info@ftbbank.com
Fax: (855) 23 426 108 / (855) 23 426 410
Phone: (855) 23 862 111
Address: អគារលេខ ៣៣ សេ-ដេ មហាវិថីឆេកូស្លូវាគី សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.hlb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: Contact@hlbkh.hongleong.com
Fax: (855) 23 998 494
Phone: (855) 23 999 711
Address: ផ្ទះលេខ ២៨ រុក្ខវិថីសម្តេចប៉ាន (ផ្លូវលេខ ២១៤) កែងវិថីប៉ាស្ទ័រ (ផ្លូវលេខ ៥១) សង្កាត់ បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ អាយស៊ីបីស៊ី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.icbc.com.kh
អ៊ីម៉ែល: icbckh@kh.icbc.com.cn
Fax: (855) 23 965 268
Phone: (855) 23 965 291 / (855) 23 955 880
Address: ផ្ទះលេខ ១៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Fax: (855) 23 999 304
Phone: (855) 23 999 300
Address: អគារលេខ ៥៥ ផ្លូវលេខ ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ktb.co.th
អ៊ីម៉ែល: br.phnompenh@ktb.com.kh
Fax: (855) 23 883 719
Phone: (855) 23 882 959
Address: អគារលេខ ១៤៩ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ មេយប៊ែង សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.maybank2u.com.kh/
អ៊ីម៉ែល: mbb@maybank.com.kh
Fax: (855) 23 210 099
Phone: (855) 23 210 255 / (855) 23 210 123
Address: អគារលេខ ៤៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ អ៊ឹមបី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.mbbank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: mbbank.cam@mbbank.com.vn
Fax: (855) 23 964 567
Phone: (855) 23 964 666
Address: អាគារលេខ ៤៣៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ មេហ្គា អ៊ិនធើណសសិនណល ខូមើសល

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.megabank.com.tw
Fax: (855) 23 988 106
Phone: (855) 23 988 101 / (855) 23 218 540
Address: អាគារលេខ ១៣៩ ផ្លូវលេខ ២៧៤ កែងផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអីលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.phillipbank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@phillipbank.com.kh
Fax: (855) 23 862 727
Phone: (855) 23 862 777
Address: អគារលេខ ២៧ ដេអឺអេហ្វ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ppcb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: service@ppcb.com.kh
Fax: (855) 23 999 540
Phone: (855) 23 999 500
Address: អគារលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ព្រីនស៍ ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.princeplc.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@princeplc.com.kh
Phone: (855) 23 991 168
Address: ផ្ទះលេខ ១៧៥ ដេ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

RHB Indochina Bank Limited

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: phnompenhmain@rhbgroup.com
Fax: (855) 23 991 822
Phone: (855) 23 992 833
Address: អគារលេខ ២៦៣ វិថីព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ សាយហ្គន ធឿងទីន ខេមបូឌា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.sacombank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@sacombank.com.kh
Fax: (855) 23 223 433
Phone: (855) 23 223 422
Address: អគារលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.sathapana.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@sathapana.com.kh
Fax: (855) 23 999 011
Phone: (855) 97 957 6666 / (855) 96 922 7777
Address: អគារលេខ ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី ៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ អេស ហេជ ប៊ី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ កម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣។

អ៊ីម៉ែល: chomroeun.d@shb.com.vn
Fax: (855) 23 224 151
Phone: (855) 23 221 900
Address: អគារលេខ ៧០៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ ស៊ិនហានកម្ពុជា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Fax: (855) 23 727 383
Phone: (855) 23 727 380
Address: អគារលេខ ២៧៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.tcb-bank.com.tw
អ៊ីម៉ែល: admin@tcb-bank.com.kh
Fax: (855) 23 210 630
Phone: (855) 23 430 800
Address: អគារលេខ ១៧១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (កែងផ្លូវលេខ ៣២២) សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ សហពាណិជ្ជ (ក.អ)

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ucb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@ucb.com.kh
Fax: (855) 23 427 997
Phone: (855) 23 427 995 / (855) 23 212 357
Address: អគារលេខ ៦១ ផ្លូវលេខ ១៣០ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.vattanacbank.com
អ៊ីម៉ែល: service@vattanacbank.com
Fax: (855) 23 963 998
Phone: (855) 23 963 999
Address: អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (ខេមបូឌា) ក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.aeon.com.kh
Fax: (855) 23 987 711
Phone: (855) 23 988 700
Address: អគារលេខ ៧២១ (ជាន់ទី ៧) មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស អានកូ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ancogroups.com
អ៊ីម៉ែល: asb@ancogroups.com
Fax: (855) 23 993 133
Phone: (855) 23 993 133
Address: អគារលេខ ២០ ផ្លូវលេខ ២១៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន អង្គរ អេស៊ីអ៊ី ស្តារ ក្រេឌីត លីមីតធីត

អ៊ីម៉ែល: aascredits@yahoo.com
Fax: (855) 23 224 704
Phone: (855) 23 224 224
Address: អគារលេខ៩៩ ផ្លូវ២៧៤ (មហាវិថីព្រះសីហនុ) សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស អង្គរកាពីតាល់

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣។

អ៊ីម៉ែល: info@angkorcapitalbank.com.kh
Fax: (855) 23 994 168
Phone: (855) 23 993 168
Address: អគារលេខ ២០២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារ​ឯកទេស ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.asiapacificbk.com/
អ៊ីម៉ែល: apdbank@asiapacificbk.com
Phone: (855) 23 211 888
Address: ផ្ទះលេខ132, កែងផ្លូវ 294, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

ធនាគារឯកទេសឌីជីប៊ី​ ម.ក​

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.dgbcambodia.com/
អ៊ីម៉ែល: info@dgbcambodia.com
Fax: (855) 23 996 002
Phone: (855) 23 999 990
Address: អគារលេខ ៦៨៩ បេ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស ខេមខូ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.camkobank.com
អ៊ីម៉ែល: info@camkobank.com
Fax: (855) 23 224 661 / (855) 23 224 662
Phone: (855) 23 224 660
Address: ផ្ទះលេខ ៨១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

FIRST INVESTMENT SPECIALIZED BANK

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.fisb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: service@fisb.com.kh
Fax: +855(0)23 221 112
Phone: (855) 23 222 281 / (855) 23 222 282 / (855) 23 222 283
Address: អគារលេខ ៧២ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

KHMER SPECIALIZED BANK PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: info@khmerbank.com.kh
Phone: (855) 23 880 896
Address: អគារលេខ ៣៤៥ មហាវិថីម៉ៅសេទុង (២៤៥) សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស អកស៍ឡី វើលដ៏ប្រ៊ី ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.owbank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@owbank.com.kh
Fax: (855) 23 222 069
Phone: (855) 23 213 111 / (855) 23 222 068
Address: អគារលេខ ៤៦ ផ្លូវលេខ ៤១ សង្កាត់ជ័យជំនៈ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស ភី អេច អែស អ៊ឹម អ៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

អ៊ីម៉ែល: info@phsmebank.com
Fax: (855) 23 219 185
Phone: (855) 23 219 243 / (855) 23 219 245
Address: អគារលេខ ៧២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ធនាគារឯកទេស អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.rdb.com.kh
អ៊ីម៉ែល: rdb@online.com.kh
Fax: (855) 23 224 628
Phone: (855) 23 220 810 / (855) 23 220 811
Address: អគារលេខ ៩-១៣ ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Southern Capital Specialized Bank Plc

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

Website: https://www.scb-bank.com
អ៊ីម៉ែល: info@scb-bank.com
Phone: (855) 23 22 68 68
Address: #294 Mao Tse Toung Boulevard (245), Unit 5 - 6 Regency Complex B, Phnom Penh, Cambodia

ធនាគារឯកទេស ខេប៊ី ដេហាន ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.tomatobank.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@tomatobank.com.kh
Fax: (855) 23 993 717
Phone: (855) 23 991 555
Address: អគារលេខ ១ (វិមានការិយាល័យអូវល) ជាន់ទី ២១ និង ទី២២ ផ្លូវលេខ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន អង្គរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ពុជា)

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.amkcambodia.com
អ៊ីម៉ែល: info@amkcambodia.com
Fax: (855) 23 221 650
Phone: (855) 23 993 062 / (855) 23 224 763
Address: អគារលេខ ២៨៥ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ខូអិលធីឌី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.amret.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@amret.com.kh
Fax: (855) 23 881 342
Phone: (855) 23 880 942 / (855) 23 991 342
Address: អគារលេខ ៣៥ បេអា ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.hkl.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@hkl.com.kh
Phone: (855) 23 994 304 / (855) 23 224 102
Address: អគារលេខ ៦០៦ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.kredit.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@kredit.com.kh
Fax: (855) 23 217 842
Phone: (855) 23 217 942 / (855) 23 638 0002 / (855) 89 98 98 18
Address: អគារលេខ ៧១ ផ្លូវលេខ ១៦៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.lolc.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@lolc.com.kh
Fax: (855) 23 220 642
Phone: (855) 23 991 991 / (855) 81 800 004
Address: អគារលេខ ៦៦៦ បេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បា្រសាក់

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.prasac.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info.pp@prasac.com.kh
Fax: (855)​ 23 216 362
Phone: (855)​ 23 999 911
Address: អគារលេខ ២១២ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហា្វយនែន

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.wbfinance.com.kh
អ៊ីម៉ែល: myfeedback@visionfund.com.kh
Fax: (855) 23 216 220
Phone: (855) 23 96 3333
Address: Building 398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវ ភីភល ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.apmfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@apmfi.com
Phone: (855) 23 214 255 /(855) 23 214 622
Address: អគារលេខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវលេខ ២១៤ (សម្តេចប៉ាន) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.amatakcapital.com.kh
អ៊ីម៉ែល: than.pheatra@gmail.com
Fax: (855) 23 214 588
Phone: (855) 23 214 388
Address: អគារលេខ ៥០២ សេ-៥០២ ដេ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

T & GO Finance PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://tgofinance.com/
អ៊ីម៉ែល: info@tgofinance.com
Phone: (855) 23 699 0505
Address: # 09 A1 A2, ផ្លូវ 163, សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ 1, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

SUNNY MICROFINANCE PLC.

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://applefinanceplc.com/
អ៊ីម៉ែល: applehr8@gmail.com
Phone: (855) 17 220 005
Address: ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

ASIA PACIFIC FINANCE PLC.

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.apf-mfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@apf-mfi.com
Phone: (855) 23 884 561 / (855) 23 884 562
Address: ផ្ទះលេខ ស៊ី១ & ស៊ី២ ផ្លូវ ២៨៩ កែងផ្លូវ ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

Website: https://www.baitangplcrice.com
អ៊ីម៉ែល: baitangplc@yahoo.com
Fax: (855-23) 364 228
Phone: (855-23) 369 218
Address: National Road No5, Phum Prey Korn Sek, Sangkat Ochar, Krong Battambang, Battambang Province, Cambodia.

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://bamboomfi.com
អ៊ីម៉ែល: choeun@bamboomfi.com
Phone: (885) 23 976 888
Address: អគារផាកវេរឃ្វែរ បន្ទប់ ១-២១ (ជាន់ទី ១) មហាវិថីម៉ៅសេទុង (លេខ ១១៣) សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាយ័ន ក្រេឌីត លីមីតធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.bayoncredit.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@bayoncredit.com.kh
Phone: (855)​ 23 6666 316
Address: អគារលេខ ៤៥០ បេ ផ្លូវលេខ ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ីអេនខេស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.bnkcmfi.com/
អ៊ីម៉ែល: hq.info@bnkcmfi.com
Phone: (855) 23 213 900
Address: ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី១ នៃអាគារប៊ីរ៉េ មហាវិធីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: borribomfi@gmail.com
Phone: (855​) 23 222 776 / (855​) 23 222 119
Address: ផ្ទះលេខ ៣៧ អឺសេរ៉ូ ផ្លូវលេខ ១០៨ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមបូឌាន ឡេបឺ ឃែរ៍ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។

Phone: (855) 12 288 896
Address: ផ្ទះលេខ ៨៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.camma.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@camma.com.kh
Phone: (855) 23 996 936
Address: អគារលេខ ១០១ អា ផ្លូវលេខ ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Chailease Royal Finance PLC.

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.cellcard.kh
អ៊ីម៉ែល: lim.kevin@cellcard.com.kh
Phone: (855) 12 333 498
Address: ផ្ទះលេខ ៣០ ផ្លូវលេខ ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពួង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.chamroeun.com
អ៊ីម៉ែល: info@chamroeun.com
Phone: (855)​​ 23 959 777
Address: អគារលេខ ៤២៥ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទួលទំពូង ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

Address: ផ្ទះលេខ៩-១១ ផ្លូវវ៉េងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

CITY MICROFINANCE INSTITUTION PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.citymfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@citymfi.com
Fax: 023 221 488
Phone: 023 221 488 - 023 221 499
Address: Building 470, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខឹលេកធីវ វីន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

Phone: (855) 88 963 2888
Address: អគារលេខ អ-០២ ផ្លូវរូប៊ី សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ស៊ី អឹម ខេ ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.cmk.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@cmk.com.kh
Phone: (855) 23 221 971
Address: ផ្ទះលេខ ៨១ ផ្លូវ ១៦៨ សង្កាត់ទូលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.delta-plc.com
អ៊ីម៉ែល: info@delta-plc.com
Phone: (855)​ 23 883 952
Address: អគារលេខ ៣៥-៣៧ ផ្លូវលេខ ៥៨២ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន លីមីតធីត (អ៊ី-អេ-ភី)

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.eapcredit.com
អ៊ីម៉ែល: eapcredit@yahoo.com
Fax: (855) 23 884 377
Phone: (855) 23 884 355/ (855) 23 884 366
Address: អគារលេខ ១៨៩-១៩១ អឺសេរ៉ូ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម (១២៨) សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី (អេហ្វ-អេហ្វ)

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: nou.nareth@yahoo.com
Fax: (855) 23 720 210
Phone: (855) 23 6363 172
Address: គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី (អេហ្វ-អេហ្វ)

FIRST FINANCE Plc

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.firstfinance.biz
អ៊ីម៉ែល: info@firstfinance.biz
Fax: (855) 23 997 937
Phone: ((855) 23 997 937
Address: អាគារ អា១៥-១៧ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

FUNAN Microfinance Plc.

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.funan.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@funan.com.kh
Fax: (855) 23 888 831
Phone: (855) 23 888 830/093 50 8888
Address: #95, Monivong Boulavard (93-118), Sangkat Monorom, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia.

FUTABA MICROFINACE PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែធ្នួ ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.futabamfi.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@futabamfi.com.kh
Fax: (855) 23 222 131
Phone: (855) 23 224 333
Address: ផ្ទះលេខ ៧៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្រ្កូវ ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

Address: អាគារលេខ ២១ ផ្លូវ ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី ភ្នំពេញ

IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC

IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC. has become CBC member since November, 2015.

IDEMITSU SAISON MICROFINANCE (CAMBODIA) PLC. was licensed by the NBC on 20th January, 2016 and covered its own operation areas all over the country. Currently, we have two offices located in Battambang province as main head office and Phnom Penh capital city as branch office. Our productions are 1. SME Loan, 2. Farmer Loan, 3. Installment Service, and 4. Individual Loan.

We offer a very special competitive interest and fully requested amount of loan to all kind of customers.

អ៊ីម៉ែល: idemitsusaison.financedesk@idemitsu.com
Fax: Fax:(855)-53-953-109
Phone: (855)-53-953-503; (855)-53-953-504
Address: ផ្ទះលេខS០៤ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.iprmfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@iprmfi.com
Phone: (855) 23 990 237
Address: អគារលេខ ៧៧៩ អា មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម (១២៨) សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឃ្វីន ហ្វាយនែន ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។

អ៊ីម៉ែល: info@key-mfi.com
Phone: (855)​ 23 966 789
Address: ផ្ទះលេខ ១ អឺ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមរៈ លីមីធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.khemarak-mfi.com
អ៊ីម៉ែល: admin@khemarak-mfi.com
Fax: (855)​ 23 500 149
Phone: (855)​ 23 999 023 / (855)​ 23 500 141
Address: អគារលេខ ៣០ អឺសេរ៉ូ ផ្លូវលេខ ១២៨ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

អិល ប៊ី​ ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

Website: https://www.lbpmicrofinance.com
Phone: (855) 23 884 005
Address: ផ្លូវលេខ (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ ៧ មករារាជធានីភ្នំពេញមហាវិថីសាធារណរដ្ឋឆែក(១៦៩)រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.anakutmfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@anakutmfi.com
Phone: (855) 23 223 139
Address: អគារលេខ 245, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់អូឬស្សី 4, ខណ្ឌ 7 មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីដ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.ledmfi.com
អ៊ីម៉ែល: Ledinstitution@ledmfi.com
Phone: (855)16 600 998
Address: ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុង បូរី 39, ភូមិ ទួលពង្រ សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.lyhourmfi.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@lyhourmfi.com.kh
Fax: (855) 23 988 368
Phone: (855) 23 980 888 / (855) 23 999 368
Address: អាគារលេខ ៣១៤ ផ្លូវហ្សាដឺហ្គោល សង្កាត់អូរឬស្សី ២ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.maxima.com.kh
អ៊ីម៉ែល: ceo@maxima.com.kh
Phone: (855) 23 214 240
Address: អគារលេខ ២១ អាបេ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

មីយ៉ា ហ្វានែនសល ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

អ៊ីម៉ែល: info@miafinancial.com
Phone: (855) 23 999 828
Address: អាគារលេខ៨ ផ្លូវលេខ​២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាតូម ខេបភីថល

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.atom-cambodia.com
អ៊ីម៉ែល: info@atom-cambodia.com
Fax: (855) 23 726 400
Phone: (855) 10 301 111
Address: # 216 មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.mohanokor.com
អ៊ីម៉ែល: sophearakchhun@mohanokor.com
Phone: (855) 69 502 222 /(855) 23 888 879
Address: គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាឌែរ ហ្វាយនែនសល យេផេន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.mfjapan.com
អ៊ីម៉ែល: info@mfjapan.com
Fax: (855) 23 967 752
Phone: (855) 23 967 750
Address: បន្ទប់លេខ ជី ០៨-០៩ ជាន់ផ្ទាល់ដី អគារ អ៊ិនថិលិជិន អូហ្វហ្វីស សិនធ័រ (អាយអូស៊ី) ផ្ទះលេខ ២៥៤ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.niron.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@niron.com.kh
Phone: (855) 23 4 550 551
Address: លេខ 21-23-25 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន អូរ៉ូ ហ្វាយនែន ខប ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.orofinancecorp.com
អ៊ីម៉ែល: kimchinc@orofinance.com
Fax: (855) 23 989 966
Phone: (855) 23 988 898/ (855) 23 955 567
Address: ផ្ទះលេខ ១៤៧ មហាវិថីមុនីរ៉េត សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។

អ៊ីម៉ែល: piphupthmeymfi@gmail.com
Phone: (855) 12 322 922
Address: # 288, ផ្លូវ1003, សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.prasethpheapfinance.com/
អ៊ីម៉ែល: info@prasethpheapfinance.com
Phone: (855) 23 970 000
Address: ផ្ទះ បេ៧៨, ផ្លូវ ១៩៩, សង្កាត់ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បា្រយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.primemf.com
អ៊ីម៉ែល: info@primemf.com
Phone: (855) 23 993 909
Address: អគារលេខ ១៩ អា ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហា្វយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.royalmicrofinance.com
អ៊ីម៉ែល: piseth.hot@royalmicrofinance.com
Phone: (855) 23 970 777
Address: ផ្ទះលេខ ៣៩០-៣៩១ ផ្លូវ ២៧១ ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

Sabay Credit Commercial PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

អ៊ីម៉ែល: info@sabaycredit.com
Phone: (855) 23 997 228
Address: #228, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សច្ចៈ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៤។

អ៊ីម៉ែល: keo-maly55@yahoo.com
Phone: (855) 92 779 007 / (855) 15 779 007
Address: ផ្ទះហួត ឡោម ភូមិរមេញខាងជើង ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.sahakamfi.com
អ៊ីម៉ែល: info@sahakamfi.com
Phone: (855) 23 967 779(855) 61 500 979
Address: លេខ ៣៦ ដេ ផ្លូវលេខ ៤៥៤ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព អេសធី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.sahakrinpheap.com.kh
Address: ផ្ទះលេខ ៥៨៦ ផ្លវ ២៧១ ភូមិ ៦ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

SAMBAT Finance PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://sambatfinance.com
អ៊ីម៉ែល: info@sambatfinance.com
Phone: (855)​ 23​​​​​ 997 722
Address: #228 JA, Street 598, Phum Toul Kork, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Russey Kaev, Phnom Penh, Cambodia.

SAMIC MICROFINANCE INSTITUTION Plc

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.samic.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@samic.com.kh
Fax: (855)​ 23 998 226
Phone: (855) 23 998 226 / (855) 66 300 300
Address: ផ្ទះលេខ សេ ៥៩-៦១ ផ្លូវ Cheerfullness សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.fasmecmicrofinance.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@fasmecmicrofinance.com.kh
Phone: (855) 23 224 466
Address: អគារលេខ T១៦៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន សំរិទិ្ធស័ក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.samrithisak.com
អ៊ីម៉ែល: infor@samrithisak.com
Fax: (855) 23 993 838
Phone: (855) 23 993 333
Address: អគារលេខ ៥០២ ហេ្ស-៥០២ ហាស់ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សីលានិធិ លីមីតធីត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.seilanithih.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@seilanithih.com.kh
Fax: (855) ​23 220 714
Phone: (855)23 990 225
Address: អគារលេខ ១ អេសអេហ្វ-២ អេសអេហ្វ ផ្លូវលេខ ៥១៦ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថាន សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.sereyoudom.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@sereyoudom.com.kh
Fax: (855) 23 224 176
Phone: (855) 23 224 336
Address: ផ្ទះលេខ ប៉េ៣៧ ផ្លូវលេខ ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.sonatrafinance.com.kh
អ៊ីម៉ែល: bopha@sonatrafinance.com.kh
Fax: (855) 23 224 165
Phone: (855) 23 223 256
Address: អគារលេខ ៤៣២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាកា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

Website: https://www.tacamfi.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@tacamfi.com.kh
Phone: (855)23 880 830/ (855)10 555 736
Address: អគារលេខ ១៥៣ ផ្លូវលេខ ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធីប៊ីប៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

អ៊ីម៉ែល: tbbalan@hotmail.com
Fax: (855) 23 882 469
Phone: (855) 23 887 171
Address: ផ្ទះលេខ ២អឺ២អេហ្វ ផ្លូវលេខ ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

វិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

Website: https://www.vithey.com.kh
Phone: (855) 96 500 9555
Address: ខេត្តកំពុងធំ ប្រទេសកម្ពុជា

WELCOME FINANCE (CAMBODIA) PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.welcomefinance.com.kh
អ៊ីម៉ែល: sale@welcomefinance.com.kh
Phone: (855) 23 994 455
Address: ជាន់ទី 7, អគារ 398, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងកេងកង I, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.woorifinancecambodia.com
អ៊ីម៉ែល: wonchwang@hanmail.net
Fax: (855) 23 999 663
Phone: (855) 23 999 661 /(855) 23 999 662
Address: អគារលេខ ១១៩បេ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វ៉ាយស៊ីភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១២។

Website: https://www.ycp.com.kh
អ៊ីម៉ែល: sonita.k@ycp.com.kh
Fax: (855)​ 23 885 877
Phone: (855)​ 23 755 669
Address: អគារលេខ ៧៣ ផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

Chailease Royal Leasing Plc

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

Website: https://www.chaileaseholding.com/KH/
Phone: (855) 23 901 728
Address: ផ្ទះលេខ216 មហាវិថីព្រះនរោត្តម (41), រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា អេលីន លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

Phone: (855) 34 63 60 089
Address: ផ្ទះលេខ ១៨២ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ ២ សង្កាត់ ២ ខេត្តកំពង់សោម ប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន ជីអិល ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.gl-f.com
អ៊ីម៉ែល: info@gl-f.com
Fax: (855) 23 990 327
Phone: (855) 23 990 324
Address: ផ្ទះលេខ ២៧០-២៧៤ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា អាយ ហ្វាយនែន លីស៊ីង ភីអីលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.ifinanceplc.com
អ៊ីម៉ែល: info@ifinanceplc.com
Phone: (855) 23 6 999 599
Address: អាគារលេខ៤ (ជាន់ផ្ទាល់ដី បន្ទប់លេខ១) ភូមិត្រពាំងតល្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ខេខេហ្វាន់ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.kkleasing.com
អ៊ីម៉ែល: info@kkleasing.com
Phone: (855) 23 212 559
Address: ផ្ទះលេខ ៧៥៩ ផ្លូវលេខ ៩៣ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

Phone: (855) 97 208 3333/ (855) 23 900 778
Address: ផ្ទះលេខ២៤៣-២៤៤ ផ្លូវ៥៩៨ ក្រុមទី១០ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន មេហ្កា លីស៊ីង ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៣។

Website: https://www.megaleasing.com.kh
អ៊ីម៉ែល: info@megaleasing.com.kh
Phone: (855) 23 214 756
Address: ផ្ទះលេខ ៦៧ ផ្លូវលេខ ១២៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុន អអិមអេ ហ្វាយនែនសល សឺវីស (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.cambodia.rmagroup.net
អ៊ីម៉ែល: rma.finance@rmagroup.net
Fax: (855) 23 219 462
Phone: (855) 23 887 788 / (855) 23 723 808
Address: ផ្ទះលេខ ២៧ ផ្លូវលេខ ១៣៤ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ

TOYOTA TSUSHO FINANCE (CAMBODIA) PLC

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។

Website: https://www.ttfc-kh.com
អ៊ីម៉ែល: srey-vibol@ttfc-kh.com
Phone: (855) 23 966 315 / (855) 23 966 317
Address: Building Siri (#104) 3rd Floor, Confederation Russia Blvd., Sangkat Teuk Laak 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Cambodia.

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា ទ្រព្យខ្ញុំ លីស៊ីង ភីអីលស៊ី

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

Address: អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៤៥ ផ្លូវលេខ ៤ ភូមិសុភី ឃុំកំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អង្គការឥណទានបៃតង

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.baytangcredit.com/main.php
Address: ផ្ទះលេខ ២៧៧, ផ្លូវលេខ២, ឃុំព្រែកឬស្សី, ក្រុងតាខ្មៅ, ខេត្តកណ្តាល

អង្គការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកម្ពុជា

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.cfeo-cambodia.org
Fax: (855) 23 678 4646
Phone: (855) 23 678 4646
Address: ផ្ទះលេខ​១៨,​ ផ្លូវ ៤A,​ សង្កាត់ទឹកថ្លាុ ខណ្ឌសែន សុខ រាជធានីភ្នំពេញ​

ស៊ី.ស៊ី.ឌី.អេ ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍មូលធនសហគមន៍

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៥។

Website: https://www.ccdamfi.com
អ៊ីម៉ែល: ccdahr@ccdamfi.com
Phone: (855) 92 98 347 457/ (855) 92 98 347 457
Address: ផ្ទះលេខ ១០អា ផ្លូវ៣៧១ ភូមិក្បាលទំនប់ សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា.

អង្កការ មូលនិធិ កល្យាណមិត្ត

សមាជិករបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

Phone: (855) 97 9766 617
Address: ភូមិបឹងប៉ាយ៉ាប រាជធានីភ្នំពេញ