ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នា...

រាជធានីភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍៖ ដំណើរការឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​ បានបន្តកើនឡើងនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ ទាំងចំនួនគណនីឥណទាននិងសមតុល្យឥណទានសរុបទាំងនោះ។ បើទោះជា​ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននៃការ​ស្នើសុំឥណទាន        លក្ខណៈបុគ្គល ដែលជានិន្នាការ​ធម្មតាក្នុងត្រីមាសទី២ ...

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ដំណើរការដាក់បញ្ចូ...

ភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2019 ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនស្តីពី “ដំណើរការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់” នៅការិយាល័យរបស់ CBC ដល់អ្នកចូលរួមជាង 30 នាក់ដែលតំណាងឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 22 ។ ការផ្ត...

Read More