ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

ធនាគារ វីង និងក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា...

ឥលូវនេះ អតិថិជនគ្រប់រូបអាចស្នើសុំរបាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង។ ភ្នំពេញថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១៖ ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី​ (ស៊ីប៊ីស៊ី) បានរួមសហការគ្នាដ...

Read More

សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល៖ ត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២...

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍នៃត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០២១៖ ធៀបនឹងត្រីមាសមុន សមិទ្ធផលឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល​ សម្រេចបាននូវ​កំណើន​បន្តិចបន្តួច​ ដោយសមតុល្យឥណទាន​ ​មានអត្រាបម្រែបម្រួល​វិជ្ជមា​ន​។ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងត្រីមាសដូចគ្នានេះក្នុងឆ្នាំមុនៗដែរ ការស្នើសុំឥណទានបុគ្គលមានការថមថយ​ ដែលនេះបង្ហាញថា ក្ន...

Read More