ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

សន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល...

Press Conference ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩: នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល នៅទីស្នាក់ការ        កណ្តាលនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី មានការរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ខសហប្រតិបត្តិការលើការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថ...

Read More

សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នា...

សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍៖ ឥណទានមិនដំណើរការលើសពី ៣០ថ្ងៃ (NPL 30)​ ​បានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសមុន​ ហើយបម្រែបម្រួលសមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលសងត្រលប់យឺតក៏ធ្លាក់ចុះចាប់ពីត្រីមាសមុនផងដែរ។ ចំនួននៃការស្នើសុំឥណទានជារួម មានការធ្លាក់ចុះបន្តិចធៀបនឹងត្រីមាសទី៣...

Read More