ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ដំណើរការដាក់បញ្ចូ...

ភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2019 ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនស្តីពី “ដំណើរការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់” នៅការិយាល័យរបស់ CBC ដល់អ្នកចូលរួមជាង 30 នាក់ដែលតំណាងឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 22 ។ ការផ្ត...

Read More

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីទំនើបកម្មពិន្ទុឥណទាន៖ ស្វ័យភា...

នៅថ្ងៃទី២១-២២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) បានសហការជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុន Sprint Milestones រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ពិន្ទុឥណទាន” នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ២៥០នាក់ មកពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំន...

Read More