ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

សន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩: នៅថ្ងៃទី ១៥ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ២រសៀលនៅទីស្នាក់ការ       កណ្តាលនៃធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មានរៀបចំសន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីអំពីភាពជាដៃគូរក្នុងការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរវាង ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) និង ធនាគារអេស៊ី...

Read More

ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណទាននីតិបុគ្គល(ក្រុមហ៊ុ...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨: ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) បានដាក់អោយដំណើរការសាកល្បងនូវប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឥណទាននីតិបុគ្គល (ក្រុមហ៊ុន) ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ហើយនឹងដំណើរការពេញលេញនៅដើម ឆ្នាំ ២០១៩ តទៅ ដែលនឹងអនុញ្ញាតអោយសមាជិករបស់យើងអាចឆែករបាយការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្នើសុំឥណទ...

Read More