ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នា...

សន្ទស្សន៍ឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩៖ ការស្នើសុំឥណទានមើលឃើញនូវកំណើនឡើងវិញ  រីឯដំណើរការឥណទាននៅតែបន្តកើនឡើង  ទោះបីជាសន្ទស្សន៍នៃឥណទានមិនដំណើរការលើសពី ៣០ថ្ងៃ (NPL 30)កើនឡើងបន្តចក៏ដោយ រាជធានីភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍៖ ការស្នើសុំឥណទ...

Read More

វឌ្ឍនភាពចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព័ត៌មានឥណទានដើម្បី...

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា ថ្ងៃទី ៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩​ — សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IFC) ដែល​គឺជា​សមាជិក​មួយ​នៃ​ក្រុម​ធនាគារ​ពិភពលោក និង ការិយាល័យ​ឥណទាន​កម្ពុជា (CBC) បាន​រួម​គ្នា​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​មួយ​នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ​នា​ថ្ងៃនេះ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​វឌ្ឍនភាព​ចុងក្រោយ​នៅក្នុ...

Read More